Dokument bezpieczenstwa przeciwwybuchowego

Przepisy obowiązującego w Polsce prawa nakładają na pracodawców obowiązek sporządzania Dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem. Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, 2010r., poz. 931).

sage symfonia backupSage Symfonia | Systemy ERP | POLKAS

Dokument bezpieczeństwa przeciwwybuchowego (explosion safety document) musi zawierać pewne elementy, określone wymogami prawnymi. Powinien uwzględniać szczegółowy opis środków ochrony podejmowanych, aby spełnione zostały wymagania określone w rozporządzeniu oraz opis sposobów ograniczenia niepożądanych skutków wybuchu.
Pracodawca musi wskazać na przestrzenie, które są zagrożone wybuchem i dokonać ich podziału na strefy.

W dokumencie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego musi być zawarte oświadczenie pracodawcy, z którego wynika, że miejsce pracy, urządzenia i maszyny pracownicze oraz urządzenia ostrzegawcze są zaprojektowane i użytkowane w sposób bezpieczny. Wszystkie urządzenia i maszyny muszą spełniać wymagania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. pracownicy powinni być zapoznani z zasadami korzystania z maszyn oraz zasadami ich prawidłowej eksploatacji.
Na pracodawcy ciąży również obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka, jakie związane jest z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej.

Wszystkie stosowane środki ochronne muszą być poddawane terminowym przeglądom. Wszyscy pracownicy, którzy w danym miejscu świadczą pracę muszą mieć określone środki ochronne oraz powinni być zapoznani z zasadami ich stosowania.

Pracodawca ma możliwość połączenia dokumentu bezpieczeństwa z innymi podobnymi dokumentami.