Dokument bezpieczenstwa przeciwwybuchowego

Przepisy obowiązującego w Polsce prawa nakładają na pracodawców obowiązek sporządzania Dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem. Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, 2010r., poz. 931).

Dokument bezpieczeństwa przeciwwybuchowego (explosion safety document) musi zawierać pewne elementy, określone wymogami prawnymi. Powinien uwzględniać szczegółowy opis środków ochrony podejmowanych, aby spełnione zostały wymagania określone w rozporządzeniu oraz opis sposobów ograniczenia niepożądanych skutków wybuchu.
Pracodawca musi wskazać na przestrzenie, które są zagrożone wybuchem i dokonać ich podziału na strefy.

puszki ex

W dokumencie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego musi być zawarte oświadczenie pracodawcy, z którego wynika, że miejsce pracy, urządzenia i maszyny pracownicze oraz urządzenia ostrzegawcze są zaprojektowane i użytkowane w sposób bezpieczny. Wszystkie urządzenia i maszyny muszą spełniać wymagania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. pracownicy powinni być zapoznani z zasadami korzystania z maszyn oraz zasadami ich prawidłowej eksploatacji.
Na pracodawcy ciąży również obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka, jakie związane jest z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej.

Wszystkie stosowane środki ochronne muszą być poddawane terminowym przeglądom. Wszyscy pracownicy, którzy w danym miejscu świadczą pracę muszą mieć określone środki ochronne oraz powinni być zapoznani z zasadami ich stosowania.

Pracodawca ma możliwość połączenia dokumentu bezpieczeństwa z innymi podobnymi dokumentami.