Dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem

W dzisiejszych czasach zarówno w prawodawstwie polskim, jak i w prawodawstwie europejskim, istnieją bardzo rygorystyczne przepisy odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do przepisów przeciwpożarowych.
Bezwzględnie należy pamiętać, że to właśnie na pracodawcy spoczywa obowiązek dbania o przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto to na pracodawcy spoczywa obowiązek dbania o bezpieczeństwo pracowników.

Jednym z takich obowiązków jest sporządzenie explosion protection documents, dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem. Dokument powinien oczywiście być stworzony w tym miejscu, gdzie jest to wymagane. Oznacza to, że taki dokument tworzy się wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia wybuchu. Chodzi tutaj przede wszystkim o takie miejsca, gdzie występują, są magazynowane lub też produkowane substancje łatwopalne.
Dokument zabezpieczenia przed wybuchem może być sporządzony jednocześnie z oceną ryzyka zawodowego. Bezwzględnie należy pamiętać, że dokument należy sporządzić wyłącznie przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy. Dokument zabezpieczenia  należy także sporządzić, gdy dojdzie do modernizacji zakładu lub zmian, które w jakikolwiek sposób mogą mieć wpływ na powstanie pożaru w miejscu pracy.
Biorąc pod uwagę przepisy prawne obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, podstawą prawną a jednocześnie podstawą obowiązku pracodawcy do stworzenia dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem jest rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. Rozporządzenie to określa między innymi co powinien niniejszy dokument w sobie zawierać. A mianowicie mowa to o wyznaczeniu stref w których może wystąpić wybuch oraz wskazanie pomieszczeń, w których może nastąpić zapłon. Niniejszy dokument powinien w sobie zawierać również czynniki, które w określonym zakładzie pracy mogą bezpośrednio lub pośrednio doprowadzić do zapłonu. Na pewno w dokumencie zabezpieczenia przeciwpożarowego powinny znaleźć się informacje o środkach ochronnych, wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem oraz wszelkie informacje, które mogą pomóc w przeciwdziałaniu powstania wybuchu.