Gaszenie pozarow roznych obiektow

Pożary, które ponoszą w zamkniętych pomieszczeniach, o małej kubaturze przeważnie są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej. Parę stawia się w miejscach, w których masę wynosi około 500 m3. Powinny to żyć pomieszczenia szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie może stanowić użyta, ze względu na jej niezwykle prosty ciężar właściwy, co przesuwa się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Także w wypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej jeszcze jest trochę ekonomiczne i sprawne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których używa się parę wodną do zabezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy daje się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą stanowić ugaszone w zysku kontaktu z wodą.

Para wodna zapewne żyć zarówno wprowadzana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim dużo aktywne im cenniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w okolicy spalania. Jest również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w obszarze strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest stanowczo najbardziej funkcjonalny przy użyciu pary nasyconej, która serwowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.