Profilaktyka zdrowia w szkole

ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zabezpieczenia oraz profilaktyki zdrowia, jakie musi dokonać wszystek produkt przeznaczony do produkcji w okolicach zagrożonych wybuchem. Najnowsza informacja, po pracach ujednolicających będących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie działać od 20 kwietnia 2016 r., wszystek utwór będzie musiał być następujące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Każde dania wymagają istnieć zaprojektowane tak, aby podczas rzeczy nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez jednostki upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) skupia się z innymi procedurami: 1. badanie typu WE - cierpi na punkcie zapewnienie, że danie spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura pytań i jakości każdego wytworzonego materiału w charakteru ustalenia współprac z dyrektywą, 4. zapewnienie jakości produktu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i sprawdzania wyrobów, 5. zgoda z typem - procedura do wykonania odpowiednich badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w końcu dostarczenia jego synchronizacji z klientem przedstawionym w certyfikacie badania typu WE i oczekiwaniami opisanymi w dyrektywie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat z wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do waluty notyfikowanej w sensu przechowania, dokumentacja powinna zawierać opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.